in

Profesorka Danica Popović dobila prvostepenu presudu protiv izdavača Kurira

Viši sud u Beogradu usvojio je tužbeni zahtev profesorke Ekonomskog falulteta Danice Popović i obavezao kompaniju Adria Media Group, kao izdavača Kurira, i Rajka Nedića, kao odgovornog urednika tog dnevnog lista i elektronskog izdanja medija Kurir.rs, da joj zbog povrede časti i ugleda, isplate 150 hiljada, sa zateznom kamatom, počev od 1. decembra 2021.

Nedić je obavezan da objavi uvod i izreku ove presude, bez bilo kakvog komentara i odlaganja, o svom trošku, najkasnije u drugom narednom broju dnevnih novina Kurir od dana pravosnažnosti, pod pretnjom novčanog kažnjavanja.

Isto to Nedić je obavezan da uradi i u elektronskom izdanju Kurir.rs, ali prvog dana od pravosnažnosti, takodje pod pretnjom novčanog kažnjavanja.

Tuženi su profesorki Popović obavezani i da solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 90.100 dinara sa zateznom kamatom od dana izvršnosti pa do isplate, sve u roku od osam dana od prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Popović je tužbu podnela zbog više tekstova, objavljenih u Kiriru i na sajtu Kurir.rs, tokom 2019. i 2020.godine u kojima se optužuje za plagijat prevoda pokojnog kolege, profesora Stojana Babića, udžbenika “Međunarodna ekonomija”, autora Dominika Salvatorea, i da ga je potpisala kao svoj rad.

U tim tekstovima iznet je niz neistinihtih informacija, čime je profesorki Popović naneta nematerijalna šteta u vidu duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda.

U obrazloženju presude se dodaje i da su tuženi morali da poštuju pretpostavku nevinosti, jer do dana podnošenja tužbe nije pravosnažno okončan postupak koji se protiv profesorke vodi pred Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Tuženi su u odgovoru i tokom postupka osporili tužbu i tužbeni zahtev u celosti, navodeći da su objavljene informacije od javnog značaja i da javnost ima pravo da bude obaveštene o njima.

Prema njihovoj oceni, novinar i odgovorni urednik postupali su u svemu sa dužnom novinarskom pažnjom i da su sve objavljene informacije prikupljene od pouzdanih izvora.

Uvereni da su sve te informacije istinite, tražili su da sud odbije tužbeni zahtev.

Sud je, medjutim, utvrdio da su tuženi od samog početka, pa neizostavno u svakom pojedinačnom tekstu o profesorki Popović objavljivali neistinite i uvredljive informacije, koje su za cilj imale podizanje tiraža i stvaranje senzacionalističke atmosfere.

Usled objavljivanja neistinitih informacija, pričinjena je šteta tužilji, koja je trpela duševne bolove zbog povrede dostojanstva ličnosti, časti i ugleda, pa je tuženi dužan da joj nadokadi štetu, navodi se u obrazloženju.

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana od dana prijema pisanog otpravka presude.