in

Policijsko zlostavljanje i dalje problem u Srbiji

Policijsko zlostavljanje i dalje problem u Srbiji

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Saveta Evrope pozdravio je mere koje su srpske vlasti preduzele za smanjenje prenatrpanosti zatvora i poboljšanje materijalnih uslova u njima, ali i naglasio da policijsko zlostavljanje pritvorenih lica i dalje predstavlja ozbiljan problem.

U danas izveštaju o poseti Srbiji u martu 2021, CPT preporučuje srpskim vlastima preduzimanje odlučnijih mera za suzbijanje takvog postupanja i efikasniju istraga navoda o policijskom zlostavljanju, saopšteno je iz Saveta Evropa.

Kada se govori o postupanju policije, navodi se da je delegacija CPT primila značajan broj verodostojnih navoda o mučenju i ostalim oblicima zlostavljanja pritvorenih lica od strane policijskih službenika – šamaranje, udaranje, udaranje nogom i službenom palicom, primena elektro-šokova iz ručnih uređaja i električnih kablova povezanih na automobilske akumulatore, kao i stavljanje pritvorenih lica u položaj koji izaziva stres.

Navodi su potkrepljeni dokumentacijom koju je CPT pregledao i u policijskim stanicama, kao i detaljnim izveštajima o povredama koje su sačinili zdravstveni radnici u zatvorima.

Komitet preporučuje da vlasti Srbije usvoje niz odlučnijih mera za suzbijanje ovakvog postupanja, uključujući uvodjenje pristupa vodjenju istražnog razgovora sa osumnjičenima za krivična dela, kao i obavezno audio i video snimanje svih intervjua koje obavljaju policijski službenici.

U izveštaju se posebno navodi kao imperativ vršenje strožeg nadzora nad radom policijskih inspektora beogradske Službe za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika. Dalje, CPT u izveštaju navodi da istrage koje sprovodi tužilaštvo i odeljenja policije koja se bave nadzorom nad radom policije, nisu dovoljno efikasne, te da takve istrage treba da budu temeljitije, sveobuhvatnije i brže. CPT takođe izražava zabrinutost zbog blagih kazni koje su sudovi izrekli policijskim službenicima osudjenim za zlostavljanje.

Kada su u pitanju zatvori, CPT pozdravlja mere koje su preduzele srpske vlasti u pogledu smanjenja prenatrpanosti zatvora i poboljšanja materijalnih uslova u zatvorima, posebno u smislu samih objekata. S tim u vezi, prenaseljenost i loši uslovi u pritvorskim jedinicama koje se sastoje od skučenih, oronulih i nehigijenskih ćelija sa problemima sanitarnih čvorova, i dalje postoje u odredjenim jedinicama Okružnog zatvora u Beogradu i KPZ u Požarevcu.

CPT je primio nekoliko prijava navodne prekomerne upotrebe sile zatvorskog osoblja nad zatvorenicima u KPZ Pančevo i KPZ Požarevac i preporuka Komiteta je da treba osigurati da se zatvorsko osoblje striktno pridržava postojećih pravila, kao i da svaka primena sredstava prinude mora biti u potpunosti dokumentovana i pod rigoroznim nadzorom.

Nasilje medju zatvorenicima, kao i zastrašivanje, i dalje su široko rasprostranjeni, stoga CPT naglašava da srpske vlasti treba da što pre razviju efikasnu nacionalnu strategiju za suzbijanje ovog problema, kao i problema izuzetno malog broja aktivnosti kojima se zatvorenici mogu baviti.

Potom, dodaje se, tu su i manjak zaposlenih i sve veći problem trgovine psihoaktivnim supstancama u zatvorima.

CPT preporučuje da se i na ostale zatvore proširi program koji se trenutno pilotira u KPZ Pančevo gde su pritvorenici uključeni u aktivnosti koje se plaćaju, a mogu i svakodnevno da se bave sportskim aktivnostima.

Kada je reč o Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, CPT je primio prijave o navodnoj prekomernoj upotrebi sile u smislu upotrebe sredstava za mehaničko sputavanje pacijenata.

CPT takođe navodi da nedostatak privatnosti i prenatrpanost na odeljenljima mogu dovesti do nasilja među pacijentima i predlaže preduzimanje hitnih mera da se smanji broj pacijenata u bolnici i da se poboljšaju materijalni uslovi, posebno u pogledu oronulih i prljavih zajedničkih kupatila.

Takođe, treba preduzeti mere da se maloletnici više ne smeštaju sa odraslima, kao i da im se obezbedi posebna podrška u skladu s njihovim godinama i potrebama, navodi se u izveštaju.

CPT je posetio i dve psihijatrijske ustanove – psihijatrijske bolnice “Dr Laza Lazarević” i “Dr Slavoljub Bakalović” u kojima je većina pacijenata, kako je navedeno u izveštaju, pozitivno govorila o osoblju, a životni uslovi su uglavnom pristojni, iako bezlični.

Stepen upotrebe farmakoterapije i terapijske aktivnosti su adekvatni u obe bolnice, ali CPT smatra da treba zaposliti veći broj medicinskih sestara, tehničara i pomoćnog osoblja, i obezbediti bolju kontrolu i zaštitne mere kada je u pitanju mera sputavanja pacijenata i vezivanja za krevet.

U pogledu ustanova socijalne zaštite, CPT smatra da je odnos zaposlenih i korisnika usluga ustanova socijalne zaštite uglavnom pozitivan, uslovi za život u Domu za decu i omladinu “Duško Radović” u Nišu su bili pristojni, dok su uslovi u Domu za smeštaj odraslih lica Kulin na pojedinim odeljenjima loši i hitno su potrebne građevinske popravke i renoviranje.

CPT preporučuje da korisnicima usluga obe ustanove treba ponuditi više individualizovanih programa rehabilitacije i aktivnosti, kao i svakodnevan pristup svežem vazduhu. Zakonodavne zaštitne mere u vezi sa smeštanjem lica treba ojačati i redovno revidirati sudske odluke u vezi sa smeštanjem lica u domove.

CPT se takođe zalaže da ustanovu poput doma Kulin, dakle ustanovu velikog kapaciteta izolovanu od lokalne zajednice, treba isključiti iz sistema što pre, čim se steknu uslovi za smeštaj korisnika u manje objekte.

Kao odgovor na izveštaj CPT, srpske vlasti će pružiti informacije o merama koje su preduzete kako bi se sprečilo zlostavljanje pritvorenih lica od strane policije, poboljšali uslovi u zatvorima i ustanovama socijalne zaštite.

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Saveta Evrope je pored izveštaja o poseti Srbiji od 9. do 19. marta 2021. danas objavio i zvaničan odgovor vlasti Srbije u kome su navedene mere koje su preduzete kako bi se sprečilo zlostavljanje pritvorenih lica od strane policije, poboljšali uslovi u zatvorima i ustanovama socijalne zaštite, dodaje se u saopštenju.