in

Kertes pravosnažno oslobođen za zloupotrebu položaja u aferi “šverc cigareta”

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio nekadašenjeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa od optužbi da je zloupotrebio službeni položaj u vezi sa krijumčarenjem cigareta u Srbiju od 1996. do 2001. godine, stoji na sajtu Apelacionog suda. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena.

Optužnicom Tužioca za organizovani kriminal Кertesu je stavljeno na teret da je u periodu od 1996. godine pa do 2001. godine, na teritoriji Republike Srbije, prihvatio aktivnost kriminalne grupe koju je organizovala okrivljena Bojana Jeremić i izvršavao određene aktivnosti koje su u konkretnim situacijama pred njega postavljane, pa je kao službeno lice – direktor Savezne uprave carina u periodu od 1994. godine do oktobra 2000. godine, iskorišćavanjem svog službenog položaja, pribavio sebi, članovima kriminalne grupe i preduzećima „Tref rent-a-car“, „BVA company“, „Prima trading ventures limited BVI“ i „Feroglas limited“ protivpravnu imovinsku korist tako što je, postupajući po planu i dogovoru sa Jemerić, davao naloge upravniku carinarnice Subotica Lazaru Šarcu, da na graničnom prelazu Кelebija, prilikom uvoza cigareta, u režimu privremenog uvoza, radi prodaje u slobodnim carinskim prodavnicama preduzeća „Tref rent-a-car“ i carinjenja robe, prihvate deklaracije i druge isprave priložene uz deklaracije bez ikakve provere eventualne ispravnosti prezentiranih isprava, pregleda robe i bez primene odgovarajućih mera carinskog nadzora, za šta je od strane Bojane Jeremić dobijao cigarete u količini od 100 do 1000 bokseva, navodi se u obrazloženju. Te cigarete su prevožene vozilom preduzeća „Tref rent-a-car“ iz centralnog carinskog magacina u Subotici, u Beograd, u zgradu Savezne uprave carina.

Po nalaženju Apelacionog suda, u izreci prvostepene presude nisu navedene sve činjenice i okolnosti koje čine obeležja krivičnog dela.

Sud je saopštio da se takođe, osnovano, žalbom Tužioca ističe da je navodeći u izreci presude da se okrivljeni oslobađa od optužbe da je radnju krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju izvršio sa namerom da takvim postupanjem pomogne u pribavljanju protivpravne imovinske koristi, prvostepeni sud izmenom činjeničnog opisa dela prekoračio optužbu jer namera da pomogne kriminalnoj grupi i preduzećima da pribave protivpravnu imovinsku korist i nije navedena u činjeničnom dispozitivu optužnice, niti predstavlja element bića krivičnog dela, kao i da je okrivljenom optužnicom stavljeno na teret izvršilaštvo, a ne pomaganje kao oblik saučesništva.

Međutim, suprotno žalbenim navodima Tužioca, po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je na osnovu svih izvedenih dokaza koje je pažljivo, detaljno i savesno cenio pravilno zaključio da tokom postupka nije dokazano da je Кertes izvršio krivično delo na način kako mu je optužnicom stavljeno na teret i u obrazloženju je za ovakav svoj zaključak dao jasne, dovoljne i argumentovane razloge.

Imajući u vidu sve napred navedeno, Apelacioni sud je, delimičnim usvajanjem žalbe, preinačio prvostepenu presudu.